Dowiedz się, jakie masz możliwości

Co warto sprawdzić przed rozwiązaniem umowy?

Zanim zdecydujesz się na rozwiązanie umowy sprawdź czy Twój produkt został wymieniony w decyzji Prezesa UOKiK dotyczącej Twojego ubezpieczyciela. (tutaj link przekierowujący do tej strony

Jeżeli tak, upewnij się, że podpisałeś stosowny aneks do umowy obniżający opłaty za rozwiązanie umowy. Jego zawarcie spowoduje, że kwota o którą będziesz musiał walczyć w Sądzie będzie niższa niż wskazuje na to pierwotna umowa.

Czego mogę żądać

zapłaty przez TU równowartości pobranej opłaty likwidacyjnej/ warunkowej/dystrybucyjnej itp. wraz z odsetkami od dnia wezwania do zapłaty do dnia zapłaty;

Ile trwa proces?

Okres trwania postępowań sądowych dotyczących opłat likwidacyjnych zależy od wielu czynników. Do tych o najistotniejszym znaczeniu należą:

• Ilość spraw w danym sądzie/wydziale;
• Stosunek sądu do wniosków dowodowych ubezpieczyciela
• Doświadczenie sądu w podobnych sprawach;
• Determinacja ubezpieczyciela w obronie przed roszczeniami.

W zależności od tego czy powyższych czynników, postępowania mogą trwać od pół roku (od czasu wniesienia pozwu) – przy założeniu, że Sąd wyda wyrok na pierwszym terminie rozprawy, a ubezpieczyciel się od wyroku nie odwoła, do ok 3 lat. To właśnie czas trwania postępowania jest elementem przemawiającym na korzyść prowadzenia postępowania w trybie indywidualnym.

Należy też mieć na uwadze, że w trybie indywidualnym występują większe możliwości zawarcia ugody na wstępnym etapie postępowania (zazwyczaj w czasie kilku miesięcy od złożenia pozwu)

Prowadzona indywidualnie sprawa, może zostać w mało widoczny (a to dla ubezpieczyciela ważne) sposób zamknięta porozumieniem z ubezpieczycielem. Tego rodzaju scenariusze, z uwagi na medialny charakter spraw prowadzonych zbiorowo, nie wchodzą w grę.

Co robimy gdy zlecisz nam prowadzenie swojej sprawy?

Wzywamy Towarzystwo Ubezpieczeń do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością Twojego rachunku w dacie rozwiązania umowy, a kwotą, która została Ci po rozwiązaniu umowy wypłacona.

Wnosimy pozew i wyłącznie w Twoim imieniu prowadzimy postępowanie aż do wydania przez Sąd prawomocnego wyroku. Piszemy pisma, stawiamy się na kolejnych terminach rozpraw, przesłuchujemy świadków. W całym postępowaniu sądowym będziesz nam potrzebny tylko w trakcie jednego terminu rozprawy- żeby opowiedzieć sądowi o okolicznościach, w których sprzedano Ci produkt. Jakkolwiek, w naszej ocenie, Twoje przesłuchanie powinno pozostawać bez znaczenia dla oceny zasadności Twoich żądań związanych z niedozwolonym postanowieniem wzorca umownego, to zdarzają się Sądy które mają inna od naszej ocenę i z ostrożności wniosek o Twoje przesłuchanie, w toku postępowania sądowego składamy.

Jak długo mogę dochodzić swoich roszczeń?

Towarzystwa Ubezpieczeniowe stoją na stanowisku, że roszczenia właścicieli polisolokat związane z opłata likwidacyjną przedawniają się z upływem 3 lat od dnia rozwiązania umowy z uwagi na fakt, że taki termin przedawniania przewidział ustawodawca dla roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia.

Nie zgadzamy się z tym poglądem. Co istotniejsze w sprawach które prowadziliśmy, z poglądem takim nie zgadzały się też. Przedmiotem żądania konsumentów w sporach z ubezpieczycielami jest spełnienie świadczenia polegającego na zwrocie spełnionego świadczenia nienależnego.

Takie źródło roszczenia stanowi odrębną od umowy ubezpieczenia, pozaumowną podstawę
świadczenia i uzasadnia zastosowanie ogólnego 10 –letniego terminu przedawnienia.

Tak np:

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/152510000001503_III_Ca_001237_2015_Uz_2015-12-23_001

Co mam zrobić żeby zlecić swoją sprawę?

Prześlij w formularzu zgłoszenia skany posiadanych przez siebie dokumentów tj. zwłaszcza OWU, polisy, pism otrzymanych już po rozwiązaniu umowy;

Jeżeli masz pytania, zadzwoń do nas lub zostaw w zgłoszeniu swój numer- skontaktujemy się z Tobą!

Czy mogę dochodzić zwrotu swoich pieniędzy sam?

Jeżeli nie chcesz angażować kancelarii, to postaraj się wykorzystać wszystkie pozaprocesowe możliwości odzyskania pieniędzy. Napisz reklamacje do ubezpieczyciela, zwróć się do Rzecznika Finansowego, poproś o wsparcie Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. W takich działaniach nie możesz zaszkodzić swojej sprawie. Unikaj jednak samodzielnego występowania przed sądem. Stopień sformalizowania procedury cywilnej tworzy olbrzymie ryzyko dla Twojej sprawy.

Tutaj znajdziesz link do pobrania wzoru reklamacji dla osób, które rozwiązały swoją umowę. [POBIERZ]

Tutaj znajdziesz link do pobrania wzoru reklamacji dla osób, które nie rozwiązały swoją umowę. [POBIERZ]

Gdzie będzie się toczyć moja sprawa?

Twoja sprawa może toczyć się bądź w sądzie właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania bądź właściwym dla siedziby ubezpieczyciela. To zależy od naszej decyzji. Tą podejmujemy z kolei w oparciu o ocenę ryzyk związanych z jednej strony z długim czasem oczekiwania na rozprawy w Warszawie (a tu większość ubezpieczycieli ma siedziby) i z ewentualnym brakiem doświadczenia w podobnych sprawach sądów w mniejszych ośrodkach, z drugiej strony.

Ile to kosztuje?

1. opłata sądowa:

wnosząc pozew, konieczne jest opłacenie opłaty od pozwu. Ta będzie każdorazowo wynosić 5 % tego czego będziemy się domagać.

2. wynagrodzenie kancelarii

Do wynagrodzenia podchodzimy zawsze indywidualnie. Każdemu klientowi staramy się zaproponować kilka wariantów, tak by mógł zdecydować czy woli uiścić niższe wynagrodzenie na początku sprawy czy wyższe po jej pomyślnym zakończeniu

Zgubiłem wszystkie dokumenty dotyczące mojej polisy? Co mogę zrobić?

Samodzielnie, lub z pomocą kancelarii prawnej należy skierować do ubezpieczyciela pismo z żądaniem przesłania informacji o umowie, nr polisy, oznaczeniu ogólnych warunków ubezpieczenia, i załącznika do tych warunków. Najlepiej w tym samym piśmie poprosić o przesłanie duplikatów tych dokumentów. W piśmie należy koniecznie wskazać nr pesel ubezpieczającego.

Jeżeli brakuje Ci tylko warunków umowy – napisz do nas. Nasz katalog ogólnych warunków ubezpieczenień jest coraz szerszy.

Jestem/byłem klientem Open Life i TU Europa. Czym różni się moja sytuacja od sytuacji Klientów, innych towarzystw ubezpieczeniowych?

Sytuacja Klientów Europy i Open Life ( w większości wypadków) różni się od sytuacji innych towarzystw ubezpieczeniowych z uwagi na fakt, że zazwyczaj w produktach tych towarzystw strata wynikająca z opłaty likwidacyjnej to tylko połowa problemu.

Drugą połowę stanowi obniżona wartość jednostek udziałów w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym i pobrane już opłaty administracyjne.

Z tego powodu konieczna jest też inna, dalej idąca argumentacja uzasadniająca żądanie zwrotu wszystkich wpłaconych środków i sprowadzająca się do twierdzenia, że zawarta w imieniu konsumenta umowa ubezpieczenia jest nieważna w całości.

W przypadku tych towarzystw celowe jest też niekiedy formułowanie roszczeń wobec dystrybutorów produktu (Open Finance S.A. , Noble Bank S.A, Deutsche Bank itd.) z uwagi na stosowane przez nich przy sprzedaży nieuczciwe praktyki rynkowe sprowadzające się do informowania o cechach ubezpieczenia w sposób nierzetelny.

Poniżej interesujące orzeczenia w sprawach dotyczących tego rodzaju produktów.

Wyrok uwzględniający powództwo p-ko T.U. Europa z uwagi na nieważność umowy:
http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000000903_III_C_001453_2013_Uz_2015-03-27_001

Wyrok uwzględniający powództwo p-ko Open Finance S.A. z uwagi na stosowanie nieuczuciwych praktyk rynkowych :

http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000007203_XXIV_C_000828_2013_Uz_2014-12-29_001

Wyrok uwzględniający powództwo p-ko ubezpieczycielowi z uwagi na fakt, że pośrednikiem ubezpieczeniowym był Bank nie posiadający uprawnień do sprzedaży ubezpieczeń:

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/II$0020C$0020608$002f15$0020/152510100000603_II_C_000608_2015_Uz_2015-12-07_001

Decyzja Prezesa UOKiK dotycząca stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przy sprzedaży produktów ubezpieczeniowych:

Czego mogę żądać? (poszkodowanie przez Open Life i TU Europa)

Możesz domagać się różnicy pomiędzy tym co otrzymałeś rozwiązując umowę, a sumą wpłaconych w wykonaniu umowy składek.

Ile trwa proces? (poszkodowani przez Open Life TU Europa)

Okres trwania postępowań sądowych dotyczących opłat likwidacyjnych zależy od wielu czynników. Do tych o najistotniejszym znaczeniu należą:

• Ilość spraw w danym sądzie/wydziale;
• Stosunek sądu do wniosków dowodowych ubezpieczyciela
• Doświadczenie sądu w podobnych sprawach;
• Determinacja ubezpieczyciela w obronie przed roszczeniami.

W zależności od tego czy powyższych czynników, postępowania mogą trwać ok 2 – 3 lata. Oczywiście zdarza nam się również w tej kategorii spraw zawierać ugody. W takich sytuacjach czas potrzebny do załatwienia sprawy jest znacznie krótszy.

Jak towarzystwa ubezpieczeniowe bronią się przed roszczeniami konsumentów?

Towarzystwa bronią się tłumacząc, że opłata likwidacyjna służy zabezpieczeniu ich kosztów związanych ze sprzedażą produktu konsumentom. Słowem, że zapłacili akwizytorowi tyle, że muszą mieć pewność, że nawet jak Państwo rozwiążecie umowę to nie stracą tych pieniędzy które na akwizycję wydali.

Wskazują tez niejednokrotnie, że opłata likwidacyjna bądź postanowienie określające wartość wykupu określa świadczenie główne stron umowy – a takie świadczenia nie podlegają kontroli pod kątem legalności.

Czy to prawda, że pośrednicy otrzymywali za sprzedane nam polisy bardzo wysokie wynagrodzenia?

Z wiedzy uzyskanej w czasie wielu już postępowań sądowych wynika, że faktycznie pośrednicy którzy sprzedawali konsumentom ubezpieczenia byli ich głównymi beneficjentami. Typowe wynagrodzenie podmiotu pośredniczącego w zawarciu umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi oscylowało w ramach przedziału 80% a 110 % rocznej składki ubezpieczonego. Nierzadko zatem przekraczało 100.000, 200 a nawet 500 tysięcy złotych

Nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie, to nasz konsultant – adwokat Jacek Szymański jest do Państwa dyspozycji. Poniżej znajdują się dane kontaktowe.

mail: j.szymanski@szymanskiwyjatek.pl
Skontaktuj się bezpośrednio przez nr telefonu: +48 517 286 654

Czy sprawa ubezpieczeń niskiego wkładu dotyczy mnie?

Jeśli:

 • wziąłeś kredyt indeksowany, waloryzowany czy denominowany do kursu franka szwajcarskiego, a Twój wkład własny był niższy niż 10 % (w niektórych przypadkach 20%)
 • Bank wymagał od Ciebie przy zawarciu umowy kredytu dodatkowego ubezpieczenia niskiego wkładu na wypadek niespłacenia kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością nieruchomości w chwili udzielenia kredyty, a wymaganym w tej dacie przez Twój Bank – Kredytodawcę – wkładem własnym.
Co jest nie tak z moją polisą?
 1. wzorce umowne były formułowane w ten sposób, że byłeś zobowiązany do opłacania składek do momentu uzyskania spłaty określonej wartości kredytu wyrażonej w polskich złotych, a ta wartość ze względu na wzrosty kursu franka nie była przez Ciebie osiągana dłużej niż zakładałeś;
 2. jednym beneficjentem jest Bank, nie ty. Sądy stają na stanowisku, że niedozwolone jest obciążanie konsumentów kosztami polisy właśnie w takich sytuacjach gdy jedynym osiągającym korzyść z jej opłacania jest Bank
 3. nie wiedziałeś i nie mogłeś wiedzieć, również ze względu na zmieniający się kurs franka szwajcarskiego jak długo będziesz musiał ponosić koszty polisy;
 4. nie znałeś treści tej umowy ubezpieczenia gdyż zawierał ją bank z TU – to on był ubezpieczającym i ubezpieczonym;
 5. często, pomimo że byłeś zobowiązany do opłacania umowy z towarzystwem Bank A, zawierał umowę z bankiem B. Również z tego powodu świadczenie przekazane przez Ciebie na rzecz Banku było mu nienależne.
Czego mogę żądać jeżeli chodzi o ubezpieczenie niskiego wkładu?

Równowartość składek wpłaconych tych tytułem na ubezpieczenie niskiego wkładu. W zależności od daty zawarcia umowy, wysokości kredyty i wahań kursowych roszczenie może wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jakich banków dotyczyło ubezpieczenie niskiego wkładu?

W zasadzie większości największych banków w Polsce: BGŻ, PKO BP MILLENIUM, GETIN NOBLE BANK

Jak wygląda procedura?

W pierwszej kolejności prześlij nam swoją umowę kredytu wraz z aneksami, które dotyczyły ubezpieczenia niskiego wkładu.
Nasi prawnicy nieodpłatnie przeanalizują umowę pod kątem możliwości dochodzenia zwrotu poniesionych przez Państwa składek, ocenią ryzyka i przekażą Ci rekomendacje.

Gdy udzielisz nam pełnomocnictwa skierujemy do banku wezwanie do zapłaty, a gdy to nie przyniesie oczekiwanego skutku, skierujemy w Twoim imieniu sprawę do sądu.

Ile trwa postępowanie w tej sprawie?

Okres trwania postępowań sądowych, których tematem jest ubezpieczenie niskiego wykładu zależy od wielu czynników. Do tych o najistotniejszym znaczeniu należą:

 1. Ilość spraw w danym sądzie/wydziale;
 2. Stosunek sądu do wniosków dowodowych banku;
 3. Doświadczenie sądu w podobnych sprawach;
 4. Determinacja banku w celu ochrony przed roszczeniami,

W zależności od tego czy powyższych czynników, postępowania mogą trwać od pół roku (od czasu wniesienia pozwu) – przy założeniu, że Sąd wyda wyrok na pierwszym terminie rozprawy, a instytucja nie odwoła się od wyroku -do ok 3 lat. To właśnie czas trwania postępowania jest elementem przemawiającym na korzyść prowadzenia postępowania w trybie indywidualnym.

Należy też mieć na uwadze, że w trybie indywidualnym występują większe możliwości zawarcia ugody na wstępnym etapie postępowania (zazwyczaj w czasie kilku miesięcy od złożenia pozwu) Tego rodzaju rozwiązanie, zawsze jednak musi łączyć się z pewnym kompromisem ze strony Klienta.

Prowadzona indywidualnie sprawa, może zostać w mało widoczny (a to dla banku ważne) sposób zamknięta porozumieniem z TU. Tego rodzaju scenariusze, z uwagi na medialny charakter spraw prowadzonych zbiorowo, nie wchodzą w grę.

Kogo dotyczy sprawa kredytów frankowych?

Dla wszystkich konsumentów, którzy zawarli umowy kredytu indeksowanego/denominowanego/waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego. Jeżeli w umowie kredytu określono sposób przeliczania kursu w ten sposób, że zależy on od kursu ustalonego przez Bank w jego tabeli kursów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że coś Ci się należy.

Masz umowę kredytu indeksowanego lub waloryzowanego do kursu franka?

Prześlij nam w zgłoszeniu swoją umowę kredytu a my przeprowadzimy:

1. analizę postanowień umowy kredytowej pod kątem ich legalności. Na tym etapie oceniamy czy kredytobiorcy przysługują roszczenia w związku z zawartą umową kredytu i wskazujemy ich źródło;

2. analizę ekonomiczną skutków zastosowania niedozwolonego postanowienia. Na tym etapie oceniamy jakie są finansowe konsekwencje obecności klauzul niedozwolonych dla kredytobiorcy, a w konsekwencji, czego będziemy domagać od banku;

Po przeprowadzeniu analizy podejmujemy z Klientem decyzję o:

1. skierowaniu do kredytodawcy wezwania zawierającego żądanie zapłaty równowartości wpłaconych przez Ciebie w wyniku obecności klauzul niedozwolonych w umowie kredytu środków
2. jeżeli powyższe nie przyniesie skutku, występimy z żądaniami na drogę postępowania sądowego.

Co powinienem przesłać do Kancelarii ws. kredytów frankowych?

Do analizy Twojej sprawy będziemy potrzebować:

• Umowy kredytowej;
• Regulaminów kredytowania banku, w którym zaciągnąłeś kredyt;
• Wszelkich aneksów do umowy kredytu które zawarłeś, również takich które przewidywały karencje przez pierwsze dwa lata kredytu

Czy analiza moich dokumentów ws. kredytów frankowych jest odpłatna?

W przeciwieństwie do spraw dot. Ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, oraz spraw dot. Ubezpieczeń niskiego wkładu własnego, analiza dokumentów spraw dotyczących kredytów frankowych, z uwagi na znaczne zaangażowanie czasowe jest odpłatna. Wynagrodzenie za analizę dokumentacji wynosi 300 zł netto.

Po jej przeprowadzeniu otrzymujecie Państwo rekomendacje Kancelarii wraz ze wskazaniem zarysu argumentacji przemawiającej za uwzględnieniem Państwa roszczeń.

Dlaczego warto podjąć spór z bankiem indywidualnie?

Wszystkie postępowania prowadzimy indywidualnie. Dzięki zdobytemu przez nas doświadczeniu ale i coraz większym rozumieniu specyfiki spraw przez sądy, należy spodziewać się że postępowania te będą przebiegać coraz sprawniej.

Doświadczenia zaś ponad 6- lat funkcjonowania ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym prowadzą do wniosku, że z punktu widzenia strony powodowej, dochodzenie roszczeń w grupie jest skrajnie nieefektywne. Wymaga ono nie tylko znacznie większej cierpliwości w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie ze względu na możliwości formalnego torpedowania sprawy przez pozwanego, ale niesie za sobą ryzyka, nieznane postępowaniom indywidualnym. Zasadnicze różnice wskazuje infografika zamieszczona na naszych stronach. Link znajduje się tutaj>>

Ile kosztuje obsługa prawna?

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie. Wśród możliwych wariantów występują takie, które w głównej mierze opierają się na tzw. premii za sukces – czyli wynagrodzenia wypłacanego dopiero w przypadku osiągnięcia procesowego sukcesu.

Dodatkowo, wszczęcie postępowania sądowego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat od pozwu (5% wartości przedmiotu sporu) zwracanej w przypadku wygranej, a także opłaty od apelacji w przypadku konieczności odwoływania się przez nas od wyroku sądu I instancji.

Jak długo mogę dochodzić swoich roszczeń ws. kredytów frankowych?

W związku z faktem, że w naszej ocenie nadpłaty w kredytach frankowych są tzw. świadczeniem nienależnym to przedawnienie następuję po 10 latach od płatności kolejnych rat.

Czy ustawa antyspreadowa coś zmienia?

Wprowadzenie w 2011 roku tzw. ustawy antyspreadowej, wg. aktualnego orzecznictwa nie wpływa na możliwość dochodzenia nadpłat wynikających ze stosowania klauzul niedozwolonych.

Ile trwa proces ws. kredytów frankowych?

Okres trwania postępowań sądowych dotyczących unww zależy od wielu czynników. Do tych o najistotniejszym znaczeniu należą:

1. Ilość spraw w danym sądzie/wydziale;
2. Stosunek sądu do wniosków dowodowych banku;
3. Doświadczenie sądu w podobnych sprawach;
4. Determinacja banku w celu ochrony przed roszczeniami,

W zależności od tego czy powyższych czynników, postępowania mogą trwać od pół roku (od czasu wniesienia pozwu) – przy założeniu, że Sąd wyda wyrok na pierwszym terminie rozprawy, a ubezpieczyciel się od wyroku nie odwoła, do ok 3 lat. To właśnie czas trwania postępowania jest elementem przemawiającym na korzyść prowadzenia postępowania w trybie indywidualnym.
Należy też mieć na uwadze, że w trybie indywidualnym występują większe możliwości zawarcia ugody na wstępnym etapie postępowania (zazwyczaj w czasie kilku miesięcy od złożenia pozwu) Tego rodzaju rozwiązanie, zawsze jednak musi łączyć się z pewnym kompromisem ze strony ubezpieczonego.
Prowadzona indywidualnie sprawa, może zostać w mało widoczny (a to dla banku ważne) sposób zamknięta porozumieniem z ubezpieczycielem. Tego rodzaju scenariusze, z uwagi na medialny charakter spraw prowadzonych zbiorowo, nie wchodzą w grę.
Należy jednak zweryfikować czy bank nie skłonił Państwa do zawarcia aneksu zmieniających formułę indeksowania / waloryzowania. Jeżeli po modyfikacjach kurs franka określany jest przez odesłanie do kursu NBP, to podpisanie takiego aneksu może limitować Państwa roszczenia.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw swoje dane. Odpowiemy i pomożemy Tobie.

Nie widzisz obrazka? Zmień obrazek