Wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2016 r. (III C 1073/14) Sąd Okręgowy w Warszawie uznał umowę kredytową zawartą z bankiem Millennium za nieważną w całości, gdyż dowolność ustalania kursów waluty przez bank jest sprzeczna z prawem, a uznanie tego postanowienia za nieważne powoduje nieważność całej umowy.

Link do wyroku