Różnice między pozwem indywidualnym a zbiorowym

Działanie w ramach pozwu zbiorowego może okazać się wbrew pozorom kosztowne, a na pewno długotrwałe. Oczywiście postępowanie grupowe ma swoją moc psychologiczną i nie wpływa dobrze na wizerunek pozwanego banku czy towarzystwa ubezpieczeń. Jednakże burza medialna wywołana wytoczeniem pozwu zbiorowego ma to do siebie, że trwa tylko chwilę. Jak do tej pory wszystkie banki i inne instytucje, które zostały pozwane zbiorowo mają się dobrze i można zakładać, że wciąż będą przyjmowały nowych klientów i wypuszczały nowe produkty finansowe godzące w interesy konsumenta.

Liczba osób w sprawie

POSTĘPOWANIE INDYWIDUALNE:
Wystarczy jedna osoba do wytoczenia powództwa

POSTĘPOWANIE GRUPOWE:
Potrzeba minimum 10 osób do wytoczenia powództwa

Ponoszenie kosztów sądowych

POSTĘPOWANIE INDYWIDUALNE:
Szansa uzyskania zwolnienia z ponoszenia kosztów sądowych

.

POSTĘPOWANIE GRUPOWE:
Przepisy uniemożliwiają zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych o ile na reprezentowanie grupy nie wyrazi zgody powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów

Łatwość kontaktu z adwokatem

POSTĘPOWANIE INDYWIDUALNE:
Duża dostępność do swojego pełnomocnika i do informacji o sprawie
.

POSTĘPOWANIE GRUPOWE:
Ze względu na wielość członków grupy kontakt z pełnomocnikiem może okazać się utrudniony

Szybkość załatwienia sprawy

POSTĘPOWANIE INDYWIDUALNE:
Brak etapów postępowania występujących w postępowaniu grupowym, które powodują jego przewlekłość. Sprawniejsze i krótsze postępowanie dowodowe

POSTĘPOWANIE GRUPOWE:
Całe postępowania jest obarczone wieloma ryzykami związanymi z jego formalizmem, a nadto jest wieloetapowe. Regułą jest jego długotrwałość.

Wysokość roszczenia

POSTĘPOWANIE INDYWIDUALNE:
Wysokość dochodzonej kwoty odzwierciedla realną wartość roszczenia
.

POSTĘPOWANIE GRUPOWE:
Roszczenia wszystkich członków grupy muszą być co do zasady jednolite. Zazwyczaj istnieje konieczność zrezygnowania z części swojego roszczenia.

Opóźnianie procesu przez pozwanego

POSTĘPOWANIE INDYWIDUALNE:

Postępowanie skupia się na argumentach co do meritum sprawy

.

.

POSTĘPOWANIE GRUPOWE:
Prawo gwarantuje pozwanemu szerokie możliwości przewlekania postępowania. Przykładowo pozwany może żądać kaucji od powoda na zabezpieczenie procesu jak również kwestionować przynależność poszczególnych osób do grupy. W tych sprawach sąd wydaje postanowienia, które podlegają zaskarżeniu.

Ogłoszenie o toczącej się sprawie w mediach

POSTĘPOWANIE INDYWIDUALNE:
Nie ma procedury publikowania kosztownego ogłoszenia w prasie ogólnokrajowej o toczącym się postępowaniu

.

POSTĘPOWANIE GRUPOWE:
W celu zebrania jak największej ilości pokrzywdzonych, sąd zarządza ogłoszenie o toczącym się postępowaniu w prasie o zasięgu ogólnopolskim (termin na zgłaszanie się wynosi od 1 do 3 miesięcy), a wstępny koszt tego ogłoszenia ponosi powód